Op de najaarsvergadering leggen we als bestuur verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging. De cijfers van het voorgaande boekjaar en ook de begroting van komende jaren worden gepresenteerd. Daarnaast doet de kascontrolecommissie verslag en wordt er één lid van die commissie vervangen.

We kijken ook sportief en organisatorisch terug op het voorgaande seizoen, we laten de plannen zien voor het komende seizoen en geven een update over lopende zaken. We reiken ook het ere-kleinood uit voor iemand binnen de vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

Tenslotte is het mogelijk dat er bestuursleden aftreden en ge- of herkozen worden.

Dit is één van de twee momenten in een jaar waarop je formeel invloed kan uitoefenen op het beleid en de richting van de club. Zorg dat je niet langs de zijlaan staat, of op de wal blijft staan. Doe mee, beslis mee. Zorg dat jouw club ook echt jouw vereniging is.

Naast leden zijn ook ouders van jeugdleden van harte welkom om hun kind te vertegenwoordigen.

De koffie staat om 19:45 uur klaar, vanaf 20:00 uur starten we de vergadering.

Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.

Bij bestuurswisselingen kunnen tegenkandidaten zich uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris).

De jaarrekening kan een week voorafgaand aan de vergadering worden opgevraagd bij de penningmeester.